International Neuromodulation Society (INS) 1st Interim Meeting Photos, August 2016

Group photo
INS and Chinese Neuromodulation Society (CNMS) Interim Meeting Faculty and Organizers

Front row from left to right: Yehan Wang, Chris Kao, Ashwini Sharan, Ali Rezai, Konstantin Slavin, Robert Levy, Timothy Deer, Guoming Luan, Elliot Krames, Jung Kyo Lee, and Takamitsu Yamamoto.

Back row from left to right: Luming Li, Limin Liao, Jianguo Zhang, Jiande Chen, Tianfu Li, Shizhong Zhang, Wei Wang, Zhipei Ling, Xianming Fu, Mingxia Li, Baoguo Wang, Xianlun Zhu, and Yuguang Guan.

Guoming Luan, MD, PhD

CNMS President Guoming Luan, MD, PhD

Guoming Luan, MD, PhD, with Robert Levy, MD, PhD

CNMS President Guoming Luan, MD, PhD, with Neuromodulation Editor-in-Chief Robert Levy, MD, PhD

Robert Levy, MD, PhD

Robert Levy, MD, PhD

Robert Levy, MD, PhD

Robert Levy, MD, PhD

Robert Levy, MD, PhD with INS President Timothy Deer, MD

Robert Levy, MD, PhD with INS President Timothy Deer, MD

Timothy Deer, MD

INS President Timothy Deer, MD

Timothy Deer, MD

INS President Timothy Deer, MD

 

Guoming Luan, MD, PhD with Timothy Deer, MD

CNMS President Guoming Luan, MD, PhD with INS President Timothy Deer, MD

 Timothy Deer, MD with Elliot Krames, MD

INS President Timothy Deer, MD with Neuromodulation founding editor and INS Emeritus Director-at-Large Elliot Krames, MD

INS Emeritus Director-at-Large Elliot Krames, MD

INS Emeritus Director-at-Large Elliot Krames, MD

INS Emeritus Director-at-Large Elliot Krames, MD with Chinese Academic Committee member Luming Li, PhD

Ashwini Sharan, MD

North American Neuromodulation Society President Ashwini Sharan, MD

Ashwini Sharan, MD with Xianming Fu, MD, PhD

Ashwini Sharan, MD with Chinese Academic Committee member Xianming Fu, MD, PhD

Andre Machado, MD, PhD with Wei Wang, MD

Andre Machado, MD, PhD with Wei Wang, MD

Hagai Bergman, MD, DSc, with Andre Machado, MD, PhD

Hagai Bergman, MD, DSc, with Andre Machado, MD, PhD

Konstantin Slavin, MD

INS Director-at-Large Konstantin Slavin, MD

Jiande Chen, PhD with Prof. Xianlun Zhu

Jiande Chen, PhD with Prof. Xianlun Zhu

C. Chris.Kao, MD, PhD and Jianguo Zhang, MD, PhD

C. Chris.Kao, MD, PhD and Chinese Academic Committee member Jianguo Zhang, MD, PhD

Takamitsu Yamamoto, MD, PhD with Shizhong Zhang, MD, PhD

Takamitsu Yamamoto, MD, PhD with Chinese Academic Committee member Shizhong Zhang, MD, PhD